FKTK Klientu Skola FKTK Klientu Skola
Ieguldījumu fondi un alternatīvo ieguldījumu fondi

Ieguldījumu fondi un alternatīvo ieguldījumu fondi

Fonds ir kopēju ieguldījumu uzņēmums, kurš piesaista kapitālu no vairākiem ieguldītājiem, lai šos finanšu līdzekļus apvienotu un ieguldītu tālāk īpašnieku labā saskaņā ar ieguldījumu politiku.

Kas ir jāzin?Kas ir ieguldījumu fondi un alternatīvo ieguldījumu fondi?

Par ieguldījumu fondiem:

 • Latvijā reģistrētus ieguldījumu fondus drīkst pārvaldīt tikai ieguldījumu pārvaldes sabiedrības (IPS), kuras licencē un uzrauga FKTK;
 • visas Latvijā un citās ES dalībvalstīs licencētās IPS, kuras var pārvaldīt ieguldījumu fondus, ir apskatāmas FKTK mājas lapas sadaļā "Tirgus dalībnieki": Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
 • informācija par citās ES dalībvalstīs licencētiem ieguldījumu fondiem, kuri ir tiesīgi Latvijā izplatīt ieguldījumu fondu apliecības, ir pieejama FKTK mājas lapas sadaļā "Tirgus dalībnieki": Ārvalstu fondi Ārvalstu fondi
 • no licences saņemšanas brīža ikvienai IPS ir pienākums nodrošināt profesionālu risku pārvaldību un, ievērojot gādīga un rūpīga saimnieka principu, veikt ieguldījumu fonda līdzekļu investēšanu atbilstoši noteiktajai ieguldījumu politikai, tikai Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā atļautajos finanšu instrumentos – galvenokārt regulētā tirgū tirgotos vērtspapīros un ievērojot šajā likumā noteiktos ierobežojumus;
 • Tev jārēķinās, ka ikviena ieguldījuma pārvaldīšana ir par maksu, turklāt dažādiem fondiem gan pārvaldīšanas, gan citas komisijas maksas var atšķirties, tāpēc pirms sadarbības sākšanas izvērtē šīs izmaksas;
 • IPS katram ieguldījumu fondam sagatavo fonda prospektu, kurā sniegta detalizēta informācija par ieguldīšanas mērķi, ieguldījumu politiku, riska profilu, iekasējamām maksām un komisijas naudas apmēriem, noteikumi par fonda ienākumu aprēķināšanu un sadali, kā arī  "Ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju", Tev vajadzētu ar šiem dokumentiem iepazīties;
 • IPS jānodrošina Tev fonda prospekta un "Ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas" izsniegšana bez maksas pirms ieguldījumu apliecību iegādes;
 • Tev ir iespējas izvēlēties konservatīvāku ieguldījumu fondu ar mazāku iespējamo peļņu vai arī ieguldījumu fondu ar augstāku risku, taču tajā var būt lielāka peļņa;
 • ieguldījumu fondos var nopelnīt vairāk nekā termiņnoguldījumos, taču Tev jāņem vērā tas, ka fondā iemaksātā summas saglabāšana netiek garantēta, tās vērtība var gan pieaugt,  ja fonds strādā ar peļņu, gan samazināties, ja tas negūst peļņu, un pastāv risks zaudēt daļu no sākotnējā ieguldījuma vērtības;
 • jāņem vērā, ka cerētā peļņa nav garantēta, turklāt ieguldījumu fonda vēsturiskais ienesīgums negarantē tādu ienesīgumu nākotnē;
 • pirms lēmuma pieņemšanas par ieguldījumu fondā konsultējies ar bankas, IPS vai citu ieguldījumu ekspertu - vai šis fonds Tev ir piemērots.

Par alternatīvajiem ieguldījumu fondiem: 

 • Latvijā reģistrētus alternatīvo ieguldījumu fondus drīkst pārvaldīt tikai alternatīvo ieguldījumu fondu (AIF) pārvaldnieki, kurus licencē vai reģistrē, kā arī uzrauga FKTK;
 • visi Latvijā licencētie un reģistrētie AIF pārvaldnieki un to pārvaldē esošie AIF, ir FKTK mājas lapas sadaļā "Tirgus dalībnieki": Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki
 • informācija par citās ES dalībvalstīs licencētiem AIF pārvaldniekiem, kuri ir tiesīgi Latvijā izplatīt AIF ieguldījumu daļas, ir pieejama FKTK mājas lapas sadaļā "Tirgus dalībnieki": Pārvaldnieki no EEZ
 • atšķirībā no ieguldījumu fondiem AIF drīkst investēt savus līdzekļus ne tikai regulētā tirgū tirgotos finanšu instrumentos, bet arī citos aktīvos, piem., nekustamajā īpašumā un komercsabiedrību kapitāla daļās, un šiem ieguldījumiem nav ar likumu noteiktu ierobežojumu;
 • tāpat kā IPS arī AIF pārvaldnieks veic ieguldījumus atbilstoši apstiprinātajai ieguldījumu politikai, tam ir pienākums nodrošināt profesionālu risku pārvaldību un ievērot gādīga un rūpīga saimnieka principu;
 • Tev jārēķinās, ka AIF pārvaldīšana ir par maksu, turklāt dažādiem fondiem gan pārvaldīšanas, gan citas komisijas maksas var atšķirties, tāpēc pirms kļūšanas par fonda ieguldītāju izvērtē šīs izmaksas;
 • AIF savas plašās un neierobežotās darbības dēļ piemīt augsts ieguldījumu riska līmenis, tāpēc ir jārēķinās ar to, ka ieguldītājam pastāv ne tikai iespēja nopelnīt vairāk nekā ieinvestējot ieguldījumu fondā, bet arī iespēja zaudēt daļu vai pat visu no sava AIF veiktā ieguldījuma; 
 • AIF pārvaldnieks katram fondam sagatavo darbības noteikumus ar detalizētu informāciju par fonda ieguldīšanas mērķi, ieguldījumu politiku, riska profilu, iekasējamām maksām un komisijas naudu apmēru, noteikumi par fonda ienākumu aprēķināšanu un sadali u.c.,
 • AIF pārvaldniekam jānodrošina Tev bez maksas - fonda darbības noteikumi, pēdējais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats, pēdējā aprēķinātā fonda neto aktīvu vērtība vai pēdējā aprēķinātā ieguldījumu daļas vērtība vai tirgus cena;
 • pirms lēmuma par ieguldījumu AIF Tev noteikti būtu nepieciešams konsultēties ar  kādu ieguldījumu ekpertu - vai šis fonds Tev ir piemērots.
 • AIF pārvaldnieks pirms ieguldījuma veikšanas lūgs parakstīt apliecinājumu, ka Tu kā ieguldītājs spēj patstāvīgi pieņemt lēmumu par ieguldīšanu fondā un apzinies visus risku zaudēt ieguldījumu vai tā daļu, kas izriet no šāda ieguldījuma vai saistībām, kuras esi uzņēmies.