Klientu Skola Klientu Skola

Kas ir pamatkonts?

Finanšu pakalpojumi kļuvuši par ikdienas nepieciešamību, lai pilnvērtīgi iekļautos mūsdienu sabiedrībā, tāpēc Latvijas komercbankām, kuras apkalpo patērētājus, ir pienākums nodrošināt pakalpojumu – norēķinu kontu ar pamata funkcijām jeb pamatkontu.

Pamatkonts ir maksājumu konta veids, kas nodrošina piekļuvi maksājumu kontam ar pamatfunkcijām patērētājam – fiziskai personai, kas ir Eiropas Savienības (ES) rezidents. 

Latvijā pienākums piedāvāt pamatkonta pakalpojumu ir tām kredītiestādēm, kuru komercdarbības modelis paredz ar maksājumu kontu saistītu pakalpojumu sniegšanu.

Pamatkonta pakalpojums ieviests, lai:

 1. patērētājs netiktu diskriminēts pilsonības vai dzīvesvietas dēļ;
 2. patērētājam būtu piekļuve pamatkonta pakalpojumiem neatkarīgi no viņa finanšu apstākļiem;
 3. piekļuve maksājumu konta pakalpojumam tiktu nodrošināta visiem iedzīvotājiem, tai skaitā tiem, kurus kredītiestādes uzskata par augsta riska klientiem, piemēram, patvēruma meklētājiem vai personām pēc ieslodzījuma.

 Pamatkonts var nodrošināt šādus pakalpojumus: 

 • maksājumu konta atvēršana, apkalpošana un slēgšana;
 • naudas ieskaitīšana maksājumu kontā. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILLTPF) novēršanas risku pārvaldības dēļ banka var noteikt ienākošo maksājumu limitus (apjoma, ģeogrāfijas u.c.), kā arī ienākošo maksājumu ierobežojumus atbilstoši patērētāja ierastajai praksei (piemēram, ļaut ieskaitīt darba algu, pensiju, valsts pabalstus, mācību iestādes stipendijas u.c.);
 • skaidras naudas izņemšana no maksājumu konta kredītiestādē vai bankomātos;
 • iespēja izmantot šādus maksājumu pakalpojumus:
 1. kredīta pārvedums, tostarp regulārie maksājumi;
 2. maksājumi ar maksājumu karti;
 3. tiešā debeta maksājumi, ja maksājuma saņēmēja konts ir atvērts pie maksājumu pakalpojumu sniedzēja Latvijā vai ES dalībvalstī.

Minētos pakalpojumus kredītiestādei ir pienākums sniegt tikai tādā apjomā un klāstā, kādā tā tos piedāvā un sniedz klientiem, kuriem kredītiestādē ir atvērti citu veidu maksājumu konti. Piemēram, pamatkonta ietvaros nav jāpiedāvā maksājumi ar maksājuma karti, ja kredītiestāde šādu iespēju nepiedāvā vispār.

Pamatkonta pakalpojumi pamatā tiek nodrošināti eiro valūtā vai valūtā, par kādu klients un kredītiestāde ir vienojušies.

Tiesības saņemt pamatkonta pakalpojumu

 • Pamatkontu ir tiesības atvērt un izmantot patērētājam, kas ir ES rezidents, kā arī personai, kurai nav uzturēšanās atļaujas, bet kuras izraidīšana no Latvijas nav iespējama.
 • Tiesības uz pamatkonta pakalpojumu ir fiziskām personām, ciktāl tās pamatkontu neizmanto saimnieciskajai vai profesionālajai darbībai.
 • Patērētājam ir tiesības vienlaikus atvērt tikai vienu pamatkontu.

Pamatkonta atvēršanas kārtība

Lai pieteiktos pamatkontam, patērētājam jāvēršas izvēlētajā kredītiestādē. Patērētājam jāiesniedz:

 • apliecinājums, ka viņam citā kredītiestādē Latvijā nav atvērts maksājumu konts, kas nodrošinātu pamatkonta pakalpojumu klāstu;
 • cita pamatkonta atvēršanai nepieciešamā kredītiestādes pieprasītā informācija. Uz pamatkonta atvēršanu attiecas arī NILLTPF novēršanas likuma prasības par klienta pienākumu sniegt kredītiestādei viņa izpētei nepieciešamo informāciju.

Kredītiestādei ir pienākums atvērt vai atteikt pamatkonta atvēršanu desmit darba dienu laikā no informācijas saņemšanas dienas.

Pamatkonta atteikšanas iemesli

Pamatkonta atvēršanu nedrīkst atteikt patērētāja pilsonības, dzīvesvieta vai finanšu apstākļu dēļ.

Atteikums pieļaujams tikai likumā noteiktajos gadījumos:

 • patērētājs neievēro NILLTPF novēršanas likuma prasības vai pastāv no NILLTPF novēršanas likuma izrietoši šķēršļi;
 • patērētājs sniedzis nepatiesu informāciju.

Pamatkonta atvēršana var tikt atteikta, ja:

 • patērētājam jau ir atvērts maksājumu konts citā kredītiestādē Latvijā, un šis maksājumu konts nodrošina pamatkonta tvērumā ietilpstošos pakalpojumus (izņemot gadījumu, kad patērētājs saņēmis paziņojumu, ka šis konts tiek slēgts);
 • patērētājs vairs neatbilst tādas personas statusam, kas ir tiesīga atvērt pamatkontu;
 • maksājumu konta atvēršana vai apkalpošana var radīt kredītiestādei reputācijas risku, tajā skaitā, ja pret personu vērstas starptautiskās vai  nacionālās sankcijas.

Komisijas maksa par pamatkonta apkalpošanu

Maksai par pamatkonta apkalpošanu jābūt samērīgai. Maksa nedrīkst pārsniegt kredītiestādes klientiem – fiziskajām personām piemēroto standarta maksu par pakalpojumiem, kas saistīti ar maksājumu kontu, kā arī maksa vienlaikus nedrīkst vairāk kā par 25% procentiem pārsniegt vidējo maksu, ko kredītiestādes Latvijā piemēro patērētājiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar maksājumu kontu, ja vien pārsniegums nav saistīts ar attiecīgo pakalpojumu pašizmaksas segšanu.

Lasiet vairāk: https://www.fktk.lv/klientu-aizsardziba/pateretaja-pamatkonta-pakalpojums