Klientu Skola Klientu Skola

Kas ir starptautiskās sankcijas?

Vārda sankcija nozīme ir ierobežojums piekļuvei kaut kam vai aizliegums veikt kādu darbību. Sankciju veidi var būt: finanšu ierobežojumi, civiltiesiskie ierobežojumi (visa veida darījumiem ar citiem ekonomiskajiem resursiem), ieceļošanas ierobežojumi (ieceļot, uzturēties vai šķērsot kādu teritoriju tranzītā), preču aprites ierobežojumi, tūrisma pakalpojumu sniegšanas ierobežojumi.

Šeit ES ierobežojošie pasākumi Saraksts/Valstis

Finanšu sektoram saistošas sankcijas nosaka gan starptautiskas organizācijas (ANO Drošības padome), gan valstis vai to alianses (Eiropas Savienības Padome, EDSO) gan arī valstu kompetentās (finanšu uzraudzības) iestādes, piemēram, ASV Office of Foreign Assets Control (OFAC).

Šādos sankciju sarakstos ietilpst informācija par fiziskām un juridiskām personām, tāpat arī par precēm un tehnoloģijām – aizliegums tās pārdot, piegādāt un eksportēt vai sniegt tehnisku palīdzību. Var būt arī noteikti aizliegumi sadarbībai ar kādu valsti vai teritoriju,  aizliegumi darbībai ar finanšu instrumentiem vai aizliegums atvērt kādas bankas filiāles citās valstīs u.c. 

Piemēram, saistībā ar Krievijas agresiju pret Ukrainu gan Eiropas Savienība (ES), gan ASV noteica sankcijas. ES sankciju sarakstā vien ir vairāk nekā 100 personas – augsta ranga Krievijas un Ukrainas bijušās amatpersonas, finanšu iestādes un uzņēmumi. Šīs personas Latvijā nevar saņemt finanšu pakalpojumus. Ja šāda persona jau ir Latvijas finanšu iestādes klients, tad tās līdzekļi tiek iesaldēti. 

Tikpat svarīga Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem ir sankciju ievērošana pret personām, kuras tiek turētas aizdomās par iesaistīšanos teroristiskās darbībās, saistībā ar kādu teroristisku grupējumu vai masveida iznīcināšanas ieroču izgatavošanu, glabāšanu, pārvietošanu, lietošanu vai izplatīšanu: http://sankcijas.kd.gov.lv/

Katras kredītiestādes un finanšu iestādes pienākums ir pārbaudīt, vai viņu klientu lokā nav personas, kuru vārdi/nosaukumi sakrīt ar sankciju sarakstos norādītajiem un attiecīgi veikt līdzekļu iesaldēšanu. Tas nozīmē, ka tiek iesaldēti visi līdzekļi, kas ir sarakstos minēto personu īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē.  Savukārt FKTK uzrauga, lai finanšu un kapitāla tirgus dalībnieki ievēro saistošo sankciju prasības. Ja kāds tirgus dalībnieks neizpilda šīs prasības, tad FKTK pieprasa novērst pārkāpumu un piemēro attiecīgu sodu. 

Papildu informācijai:

FKTK piemērotie sodi tirgus dalībniekiem, t. sk. par starptautisko sankciju neievērošanu: Tabula

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums: Likums

Starptautisko un nacionālo sankciju izpildes kārtība MK noteikumi Nr.468

FKTK noteikumi Nr.13 "Sankciju riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi": NOTEIKUMI

FKTK ieteikumi Nr.111 "Ietekumi kredītiestādēm un licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm ar sankciju prasību neizpildi saistīto risku mazināšanai" : IETEIKUMI