Klientu Skola Klientu Skola
Finanšu instrumenti

Finanšu instrumenti

Finanšu instruments ir jebkāds tirgojams aktīvs, nauda, īpašums vai īpašuma tiesības, vai līguma tiesības saņemt vai nodot naudu vai kādu finanšu instrumentu.

Kas ir jāzin?Kas ir finanšu instrumenti?

Finanšu instrumenti var būt tādi, kas ir iekļauti tirdzniecībai regulētā tirgū (tātad biržā), un tādi, kas nav iekļauti tirdzniecībai biržā - ja konkrēta emitenta finanšu instrumenti nav iekļauti regulētā tirgū, tad parasti par šādu emitentu publiski pieejamā informācija ir ierobežotāka un tiek aktualizēta retāk nekā par tādām sabiedrībām, kuru finanšu instrumenti tiek kotēti biržā.

Pirms veikt ieguldījumus finanšu instrumentos, Tev ir jānoslēdz līgums ar kredītiestādi vai ieguldījumu brokeru sabiedrību (IBS) par ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu un jāatver finanšu instrumentu konts, kurā pēc tam tiks uzskaitīti iegādātie finanšu instrumenti.

Kredītiestādes un IBS var piedāvāt Tev dažādus ieguldījumu pakalpojumus, piemēram, tikai pieņemt izpildei klienta rīkojumu par finanšu instrumentu pirkšanu/pārdošanu (Tu pats lem, kādus finanšu instrumentus un kad pirkt vai pārdot), vai IBS var piedāvāt pārvaldīt Tavu finanšu instrumentu portfeli, uzticot kredītiestādei vai IBS pieņemt lēmumus par līdzekļu ieguldīšanu saskaņā ar savstarpēji saskaņotu ieguldīšanas stratēģiju; šādā gadījumā Tev jāizvēlas ieguldīšanas politika, bet tās ietvaros konkrētus darījumus jau veic kredītiestāde vai IBS.

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības un licencēti alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki papildus ieguldījumu fondu pārvaldei drīkst veikt ieguldītāja finanšu instrumentu portfeļa individuālu pārvaldīšanu saskaņā ar ieguldītāja pilnvarojumu, ja tas ir noteikts tai izsniegtajā licencē un šo portfeli veido viens vai vairāki Finanšu instrumentu tirgus likuma 3. panta otrajā daļā minētie finanšu instrumenti, un šajā gadījumā drīkst arī sniegt konsultācijas par ieguldījumiem Finanšu instrumentu tirgus likuma 3. panta otrajā daļā minētajos finanšu instrumentos un veikt ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību turēšanu un administrēšanu.

Tev kā ieguldītājam ir arī daži pienākumi:

Tev ir jāiepazīstas ar finanšu instrumentu tirgu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, jo tie noteiktos gadījumos Tev paredz noteiktus pienākumus, piemēram:

Personām, kuras pērk un pārdod biržā tirgotās akcijas, daudzās valstīs (visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, arī Latvijā) ir pienākums sniegt paziņojumu, ja emitenta balsstiesīgās akcijas ir iegādātas konkrētā apjomā (procentos attiecībā pret emitenta balsstiesīgo akciju skaitu), proti, Latvijā Tev paziņojums jāsniedz, ja iegādāti 5 un vairāk procenti no emitenta balsstiesīgo akciju skaita, savukārt tad, ja Tev pieder emitenta akcijas 5 un vairāk procentu apmērā, tās atsavinot, ir jāseko, vai Tev nav pienākums sniegt paziņojumu par balsstiesīgo akciju atsavināšanu, ja darījuma rezultātā Tev piederošo akciju daudzums samazinās zem Finanšu instrumentu tirgus likumā (FITL) noteiktā sliekšņa.

Jāņem arī vērā, ka pienākums ziņot par līdzdalības iegūšanu vai zaudēšanu ir gan gadījumā, ja līdzdalība iegūta vai zaudēta tiešā veidā, gan arī gadījumā, ja iegūta vai zaudēta netiešā veidā iegūta līdzdalība (netiešas līdzdalības definējums ir sniegts FITL.

Ja Tu esi persona, kura iekļauta emitenta iekšējās informācijas turētāju sarakstā, ir jāņem vērā, ka, ja Tu veic darījumus, ir jāseko to apjomam naudas izteiksmē, jo dažos gadījumos Tev būs  pienākums sniegt paziņojumu Latvijas Bankai par veikto darījumu.