Klientu Skola Klientu Skola

Pie kā Tev vērsties?

Noskaidro, kurā par finanšu pakalpojumiem atbildīgajā institūcijā vērsties katrā jautājumā un kam nepieciešamības gadījumā adresēt iesniegumu vai sūdzību.

Kur vērsties, ja esi apkrāpts?

Kriminālprocesa likuma 369. pants paredz, ka gadījumos, ja radušās aizdomas, ka tirgus dalībnieks (tā darbinieki) ir veikuši finanšu krāpniecību vai negodprātīgu rīcību (parakstu viltošana, dokumentu izņemšana un iznīcināšana, neizpaužamu datu nodošana trešajām personām u. c.), un tavā rīcībā ir informācija vai dokumenti, kas to apstiprina, ir jāvēršas ar iesniegumu Valsts policijā.

Kā mazināt risku tikt apkrāptam, lasi šeit!

Civiltiesiski strīdi

Ja starp Tevi un kādu tirgus dalībnieku ir radies civiltiesisks strīds, piemēram, par Tava līguma noteikumiem, un nav iespējams ar tirgus dalībnieku vienoties, tad saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem Tev jāvēršas tiesā, jo visi civiltiesiskie strīdi ir risināmi tiesā, ja likumā nav noteikts citādi vai ja nav panākta vienošanās strīda izšķiršanai vērsties šķīrējtiesā. Latvijas Banka ar likumu nav deleģētas tiesības iejaukties pakalpojuma sniedzēja un pakalpojuma saņēmēja līgumiskajās attiecībās un risināt to savstarpējos civiltiesiskos strīdus (strīdus, kas balstīti uz savstarpējiem darījumiem).

Arī PTAC neizskata civiltiesiskus strīdus, kas nav saistīti ar patērētāju tiesību aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumiem, piemēram, strīdus, kas saistīti ar apdrošināšanas atlīdzības izmaksāšanu vai atteikumu to izmaksāt, kā arī gadījumus, kad patērētājs nevar izpildīt kredītsaistības, kad pastāv strīds par procentu likmes apmēru, atmaksājamā kredīta apmēru, zaudējumu atlīdzību.

Patērētāju tiesību pārkāpumi

PTAC izskata no patērētājiem, tai skaitā finanšu pakalpojumu patērētājiem, saņemtos iesniegumus par patērētāju tiesību aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumiem. PTAC izskata patērētāju iesniegumus, t.sk. sūdzības, par netaisnīgiem līguma noteikumiem, ja starp patērētāju un ražotāju, pakalpojuma sniedzēju vai pārdevēju ir radies strīds par konkrētu noteikumu, t.i., patērētājs jau ir vērsies pie ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja par līguma noteikuma netaisnīgumu un tas nav piekritis mainīt līgumu. PTAC sniedz palīdzību patērētājiem konfliktu risināšanā ar ražotājiem, pārdevējiem vai pakalpojumu sniedzējiem, kā arī pieprasa patērētāju likumīgo prasību izpildi, kas paredzētas patērētāju tiesību aizsardzības normatīvajos aktos, kā arī sniedz juridisku palīdzību patērētājiem viņu tiesību aizsardzības jautājumos.

Sūdzības par Latvijā reģistrēta tirgus dalībnieka rīcību

Ikviena finanšu un kapitāla tirgus dalībnieka - banku, krājaizdevu sabiedrību, apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas starpnieku, maksājumu iestāžu, finanšu instrumentu tirgus dalībnieku un privāto pensiju fondu - klienti var vērsties Latvijas Bankā, lai noskaidrotu, vai tirgus dalībnieka rīcībā nav saskatāmi pārkāpumi vai nav ievērotas kādu normatīvo aktu prasības, kas regulē to darbību.

Sūdzības Ombudam par darījumiem kredītiestādēs un maksājumu iestādēs

Finanšu nozares asociācijas ombuds izskata sūdzības par Latvijā reģistrētas kredītiestādes, ārvalstu banku filiāles vai pārstāvniecības, kā arī maksājumu iestādes, ja tai noslēgts līgums ar Ombudu, rīcību, kas ir saistīta ar maksājumiem, darījumiem ar elektroniskajiem maksāšanas līdzekļiem un vienoto fizisko personu kontu maiņas principu ievērošanu.

Sūdzības Ombudam par apdrošinātāja pieņemto lēmumu, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecības pakalpojumiem

Latvijas Apdrošinātāju asociācijas ombuds izskata sūdzības par apdrošinātāja, kam Latvijā ir tiesības sniegt apdrošināšanas pakalpojumus, pieņemto lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksāšanu vai atteikumu to izmaksāt attiecībā uz pieteikto iespējamo dzīvības apdrošināšanas, palīdzības apdrošināšanas, īpašuma apdrošināšanas, sauszemes transporta līdzekļu apdrošināšanas gadījumu, kā arī nelaimes gadījuma apdrošināšanas gadījumu. Latvijas Banka sniedz klientiem atzinumus par saņemtajām sūdzībām par normatīvo aktu prasību pārkāpumiem, ja tas saistīts ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumu.

Maksājumu pakalpojumu likuma prasību neievērošana

Latvijas Banka izskata iesniegumus, kurus par Maksājumu pakalpojumu likuma prasību neievērošanu iesniedz maksājumu pakalpojumu izmantotāji, kuri nav uzskatāmi par patērētājiem Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē, ja tā radījusi vai var radīt būtisku kaitējumu minēto pakalpojumu izmantotāju grupas interesēm (kolektīvajām interesēm).

Fizisko personu datu aizsardzības pārkāpumi

Ja Tev radušās aizdomas, ka Tavi dati, kas bijuši kāda finanšu un kapitāla tirgus dalībnieka rīcībā, Tev esot klientam, ir izpausti kādai trešajai personai, tad tas ir pietiekams iemesls, lai vērstos Datu valsts inspekcijā (DVI). Neaizmirsti, ka Tavus datus tiešajam mārketingam vai citām līdzīgām darbībām var izmantot tikai ar Tavu atļauju! http://www.dvi.gov.lv/.

Prettiesiska rīcība finanšu jomā

Gadījumos, ja Tev radušās aizdomas, ka tirgus dalībnieks (tā darbinieki) ir veikuši kādas prettiesiskas darbības, kas saistītas ar krāpniecību vai negodprātīgu rīcību kā parakstu viltošana, dokumentu izņemšana un iznīcināšana, neizpaužamu datu nodošana trešajām personām u.c., un Tavā rīcībā ir informācija vai dokumenti, kas to apstiprina, tad Tev jāvēršas ar iesniegumu Valsts policijā Šādu kārtību paredz Kriminālprocesa likuma 369. pants

Kredītu reģistra informācija

Ja vēlies noskaidrot, kāda informācija par Tevi apkopota Latvijas Bankas uzturētajā Kredītu reģistrā, kā arī ziņas par to, kurš reģistra dalībnieks un cik bieži ir pieprasījis informāciju par Tevi, tad Tev personiski jāierodas Kredītu reģistrā Rīgā, K. Valdemāra ielā 1b (vai Latvijas Bankas filiālē Liepājā), jāiesniedz rakstveida pieprasījums un jāuzrāda pase. Kredītu reģistrā esošās ziņas parasti saņemsi tajā pašā dienā, bet ziņu sagatavošana var aizņemt arī ilgāku laiku - reģistra noteikumos tam paredzētas piecas darbadienas pēc pieprasījuma saņemšanas. Šis pakalpojums ir bezmaksas.