Klientu Skola Klientu Skola
Birža

Birža

Regulētais tirgus jeb birža ir organizēta tirdzniecības vieta, kur tiek nodrošināta iespēja pirkt un pārdot vērtspapīrus, preces, valūtu, kā arī atvasinātos finanšu instrumentus.

Kas ir jāzin?Kas ir birža?

Saskaņā ar FITL un biržas noteikumiem uzņēmumiem, kuru vērtspapīri tiek kotēti biržā, bez kavēšanās ir jāatklāj jebkura informācija, kurai varētu būt ietekme uz vērtspapīru cenu. Emitentam ir jāatklāj informācija par jebkuru nozīmīgu notikumu tā darbībā, kā arī jāsniedz regulārs ieskats savā finanšu situācijā, publiskojot ceturkšņa un gada finanšu pārskatus.

Minētās informācijas atklāšanas prasību mērķis ir nodrošināt visus vērtspapīru tirgus dalībniekus ar vienādu un pilnīgu informāciju par biržā iekļautajiem uzņēmumiem, tādējādi sniedzot iespēju ieguldītājiem pieņemt izsvērtus lēmumus par investīciju konkrēta emitenta emitētos vērtspapīros.

Birža savā tīmekļa vietnē atklāj informāciju par biržā iekļauto akciju pirkšanas un pārdošanas uzdevumu apjomu un cenām un informāciju par notikušajiem darījumiem. Piedāvājam iepazīties ar izglītojošu filmiņu par kapitāla tirgu. 

Negodīgi darījumi un tirgus manipulācijas ar finanšu instrumentiem ir aizliegtas. Par tādām uzskata darījumu veikšanu vai finanšu instrumentu pirkšanas/ pārdošanas uzdevumu iesniegšanu nolūkā:
- radīt finanšu instrumenta šķietamu apgrozību,
- radīt nepatiesu priekšstatu par finanšu instrumenta pieprasījumu vai piedāvājumu,
- mākslīgi ietekmēt (uzturēt, paaugstināt, pazemināt) finanšu instrumenta cenu,
- būtiski traucēt finanšu instrumentu tirgus normālu funkcionēšanu.

Tirgus manipulācija ir arī tādas informācijas izplatīšana ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību, kura rada vai var radīt nepatiesu vai maldinošu priekšstatu par finanšu instrumenta cenu, pieprasījumu vai piedāvājumu.

Tāpat ir aizliegts pirkt vai pārdot finanšu instrumentus, pamatojoties uz iekšējo informāciju, kā arī ieteikt vai uzdot citai personai iegūt vai pārdot finanšu instrumentus, pamatojoties uz iekšējo informāciju. Iekšējā informācija ir tāda ar emitentu vai finanšu instrumentiem tieši vai netieši saistīta precīza informācija, kura nav tikusi publiski atklāta un kuras atklāšana būtiski ietekmētu šā emitenta emitēto finanšu instrumentu vai no tiem atvasinātu finanšu instrumentu cenu.

Birža un Latvijas Banka pastāvīgi uzrauga tirdzniecību biržā, lai identificētu un novērstu iespējamās tirgus manipulācijas vai iekšējās informācijas izmantošanas gadījumus.