Klientu Skola Klientu Skola
Nedzīvības apdrošināšana

Nedzīvības apdrošināšana

Apdrošinoties pret kādu no riskiem, Tu pasargā sevi no teorētiski iespējamiem zaudējumiem vai vismaz mazini tos.

Kas ir jāzin?Kas ir nedzīvības apdrošināšana?

Kas ir nedzīvības apdrošināšana?

Apdrošinoties pret kādu no riskiem, Tu par noteiktu apdrošināšanas sabiedrībai samaksātu apdrošināšanas iemaksu jeb prēmiju  pasargā sevi no teorētiski iespējamiem, bet iepriekš neparedzētiem zaudējumiem vai vismaz mazini tos gadījumos, kad vienā mirklī, piemēram, vari palikt bez pajumtes, automašīnas, iedzīves priekšmetiem, iekļūt negadījumā ceļojuma laikā vai zaudēt savu bagāžu, vai arī palikt bez ražošanas iekārtām savā uzņēmumā kāda negadījuma dēļ.

Apdrošināšanas objekts var būt līgumā uzrādītais kustamais vai nekustamais īpašums jeb mantiskās vērtības, arī dzīvnieki, Tavs veselības stāvoklis, kā arī Tava civiltiesiskā atbildība. Tu vari noformēt, piemēram, sauszemes transporta apdrošināšanu savam auto, un Tev tiks kompensēti zaudējumi un bojājumi, kas radīsies Tavam auto dažādos iespējamos negadījumos. Tāpat Tu vari apdrošināt savu motociklu, jahtu vai kuteri, privāto lidmašīnu un citus transportlīdzekļus, arī savus dzīvniekus, dzīvokli vai tikai istabu, citas ēkas, sētas un vārtus, tāpat arī inženiertīklus un tehnisko aprīkojumu, apgrozāmos līdzekļus - preces vai krājumus u.c. Apdrošinot savu mājas mantu, Tu vari apdrošināt mēbeles un patēriņa priekšmetus, elektronisko aparatūru, dažādas kolekcijas, gleznas un antikvārus priekšmetus.

Tev ir iespējams apdrošināties pret nelaimes gadījumiem un attiecīgā apdrošināšanas gadījumā saņemt atlīdzību atbilstoši Tavai veselībai nodarītajam kaitējumam - traumai, invaliditātei vai nāves gadījumam (kad gan atlīdzību saņems Tevis norādītie tuvinieki) - vai arī saņemt kompensāciju ārstniecības izdevumiem, kādi Tev radušies nelaimes gadījuma dēļ.

Parasti cilvēki apdrošinās pret zaudējumiem un bojājumiem, ko var izraisīt uguns, tādi dabas untumi kā vētra, krusa, lietus gāzes, nepārtraukta snigšana, zemestrīce, plūdi u.c., ūdens noplūdes, sadursmes, vandālisms, zādzība, laupīšana, kā arī stiklu risks. 

Savukārt ceļojumu/ palīdzības apdrošināšana pasargās Tevi no neparedzētiem izdevumiem ceļojuma laikā, sedzot ar ārstēšanos un transportēšanu saistītās izmaksas vai arī ar pases vai bagāžas nozaudēšanu, ceļojuma pārtraukšanu vai aizkavēšanos saistītos izdevumus.

Vispārējā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana Tevi pasargās no negaidītiem zaudējumiem gadījumos, kad, piemēram, Tavā dzīvoklī plīsusi ūdens caurule radīs zaudējumus apakšējos nama stāvos dzīvojošajiem kaimiņiem. Ja esi tādas profesijas pārstāvis, kuras darbība vai bezdarbība noteiktos apstākļos var apdraudēt citu cilvēku dzīvību, veselību vai radīt tiem zaudējumus, tad noderēs profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.

Ja esi autovadītājs vai auto īpašnieks, tad atceries, ka visiem motorizētajiem transportlīdzekļiem, kas piedalās ceļu satiksmē Latvijā, ir obligāta sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana jeb OCTAA. OCTAA apmaksās zaudējumus negadījumā cietušajiem (arī pasažieriem un gājējiem), kuri nav atzīti par vainīgiem, ja transportlīdzekļa vadītājam (šajā gadījumā Tev) gadījies tādus nodarīt kādam ceļu satiksmes negadījumā cietušajam. OCTAA sedz izdevumus par cietušās personas ārstēšanu, darba nespēju vai darbaspēju zaudējumu, nāvi, kā arī mantai nodarītos zaudējumus. OCTAA standartlīgums ir spēkā visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, Šveicē, Lihtenšteinā, Norvēģijā un Īslandē. Ja dodies uz citām valstīm, kuras ir Zaļās kartes sistēmas dalībvalstis, tad būs jāiegādājas starptautiskais apdrošināšanas līgums jeb Zaļā karte.

Kas ir jāzina?

Parasti apdrošināšanas līgums sastāv no apdrošināšanas polises un apdrošināšanas noteikumiem.

Apdrošināšanas polise ir apliecinājums par apdrošināšanas līguma noslēgšanu, kurā ietverti tikai būtiskākie apdrošināšanas līguma nosacījumi – apdrošināšanas periods, apdrošināšanas summa, apdrošināšanas prēmija, apdrošinātais objekts, apdrošinātie riski, apdrošinājuma ņēmējs, īpašie nosacījumi, galvenie izņēmumi u.c.

Savukārt apdrošināšanas noteikumi detalizēti nosaka apdrošināšanas līguma darbības nosacījumus, Tavu atbildību visa apdrošināšanas līguma darbības periodā, apdrošināšanas atlīdzības izmaksas kārtību un visus izņēmuma gadījumus, kādos apdrošināšanas līgums nedarbojas un Tev nepienākas apdrošināšanas atlīdzība. Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas rūpīgi izlasi tā noteikumus!

Izņēmuma gadījumi, kādos netiek izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība, ir ļoti daudz. Ir vispārīgie izņēmumi, kas parasti tiek piemēroti jebkuram apdrošināšanas līgumam, piemēram, karš, streiki, terorakts, vides piesārņojums, valsts vai pašvaldību lēmumi, apdrošinātās personas, tās ģimenes locekļu vai lietotāju ļauns nolūks vai rupja neuzmanība utt.. Pastāv ar noteiktu apdrošināšanas veidu vai apdrošināmo objektu saistīti izņēmumi, piemēram:

  • nekustamā īpašuma apdrošināšanā – ugunsdrošības, būvniecības, ekspluatācijas noteikumu vai citu Latvijas Republikā spēkā esošu normatīvu neievērošanas gadījumā;

  • kustamas mantas (iekārtas, ierīces, sadzīves tehnika, transports u.c.) apdrošināšanā – nepareizas, ražotāja noteiktajām instrukcijām neatbilstošas ekspluatācijas gadījumā;

  • nelaimes gadījumu apdrošināšanā – ekstrēmais sports, atrašanās alkohola vai jebkādu narkotisko vielu iedarbības rezultātā u.c.;

  • veselības apdrošināšanā – plastiskās operācijas, homeopātisko līdzekļu iegāde u.c.;

  • civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā – zaudējumi, kuru cēlonis radies pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas u.c.

Apdrošināšanas noteikumi ir standartizēti, tos ir izstrādājis pats apdrošinātājs. Apdrošināšanas noteikumus vari izpētīt katra apdrošinātāja mājas lapā internetā.

Slēdzot apdrošināšanas līgumu, Tev ir pienākums sniegt visu apdrošinātāja pieprasīto informāciju, kas nepieciešamā riska iestāšanās iespējamības novērtēšanai, un Tu esi atbildīgs par šīs informācijas patiesumu.

Visā apdrošināšanas līguma darbības laikā Tavs pienākums ir informēt apdrošinātāju par visiem Tev zināmiem apstākļiem, kas ietekmē riska iestāšanos vai iespējamo zaudējumu apmēru. Piemēram, ja privātmājā pēc apdrošināšanas līguma noslēgšanas tiek izbūvēta elektriskā sauna, kas būtiski palielina uguns risku vai ja transportlīdzeklim ir nozaudēts atslēgu komplekts, kas palielina zādzības risku.

Aprēķinot apdrošināšanas atlīdzību par mantiskajām vērtībām, no apdrošinājuma summas var tikt atskaitīts nolietojums gadījumā, ja manta apdrošināta iegādes vērtībā.