Klientu Skola Klientu Skola

Informācija par iedzīvotāju ienākuma nodokli no kapitāla

05. oktobris, 2021 / Svarīgi

Saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (Likums) peļņa no uzkrājumiem un ieguldījumiem tiek aplikta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN). Tālāk tekstā ir apkopota informācija par IIN piemērošanu dažādiem Latvijas nodokļu maksātāju (fizisko personu un rezidentu) ienākumu veidiem no ieguldījumu produktiem.

Ar 20% nodokļa likmi tiek aplikti šādi ienākumi no kapitāla:

  • dividendes, ja tām nepiemēro atbrīvojumu atbilstoši Likumā noteiktajam;
  • procentu ienākumi un tiem pielīdzināmi ienākumi, kā arī ar procentu ienākumiem saistīti ienākumi;
  • ienākumi no finanšu instrumentu individuālas pārvaldīšanas saskaņā ar ieguldītāja pilnvarojumu (portfeļa pārvaldības pakalpojums);
  • ienākumi no pārvedamu vērtspapīru (akciju, obligāciju un fondu daļu) un citu finanšu instrumentu (naudas tirgus instrumentu un atvasināto finanšu instrumentu, piemēram, iespēju, nākotnes, mijmaiņas vai procentu likmes nākotnes līgumu, atvasināto kredītriska pārvešanas instrumentu un finanšu līgumu par starpību) atsavināšanas;
  • ienākumi no privātajos pensiju fondos veikto iemaksu ieguldīšanas;
  • ienākumi no noslēgtajiem uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas līgumiem.

Nodokļa maksāšanas kārtība par šādiem ieguldījumu produktiem

Saskaņā ar Likumu, aprēķinot 20% nodokli par kapitāla ienākumiem, procentu ienākumiem un dividendēm (izņemot, ja aprēķina ārkārtas dividendes), netiek ņemtas vērā izmaksas, kas saistītas ar šo ienākumu gūšanu. Ieguldījumu pakalpojumu sniedzēji un kredītiestādes nodrošina informāciju klientiem par ieturēto nodokli konta izrakstā.

Likuma izpratnē procentu ienākuma gūšanas un izmaksas diena ir tā diena, kurā personai rodas tiesības neierobežoti rīkoties ar ienākumu saskaņā ar noslēgto līgumu vai Likumu un kurā ienākums kļūst personai pieejams tās norādītajā veidā vai kārtībā, piemēram, ieskaitīts norēķinu vai finanšu instrumentu kontā.

Finanšu instrumentu konts vai ieguldījumu konts?

No 2018. gada Likums ir papildināts ar iespēju vienkāršot IIN aprēķināšanu ienākumiem no pārvedamu vērtspapīru darījumiem, izmantojot ieguldījumu kontu.

Ieguldījumu kontam ir šādas priekšrocības salīdzinājumā ar parasto finanšu instrumentu kontu:

  • retāk jāiesniedz nodokļu deklarācija par gūtajiem ienākumiem;
  • atvieglota nodokļa aprēķināšanas kārtība, jo nodoklis jāaprēķina un jānomaksā, ja izmaksas no ieguldījumu konta ir pārsniegušas iemaksas;
  • ērtāka nodokļu deklarācijas sagatavošana, jo apliekamā ienākuma aprēķinu deklarācijas sastādīšanai var sagatavot Latvijas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs (kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība);
  • ieguldījumu kontu var atvērt arī pie citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsts vai tādas valsts, ar kuru Latvija ir noslēgusi nodokļu konvenciju, ieguldījumu pakalpojumu sniedzēja, par šāda konta īpašo statusu paziņojot Valsts ieņēmumu dienestam līdz taksācijas gada beigām, tomēr aprēķins par gūtajiem ienākumiem ir jāveic pašam nodokļu maksātājam.

Atvieglojumi privātos pensiju fondos vai dzīvības apdrošināšanā ar līdzekļu uzkrāšanu

Ja fiziskā persona izvēlas veikt iemaksas uzkrājumiem, izmantojot privātos pensiju fondus vai dzīvības apdrošināšanu ar līdzekļu uzkrāšanu, ir iespējams izmantot arī IIN atvieglojumus, t.i., katru gadu no fiziskās personas gada ar nodokli apliekamajiem ienākumiem atskaitīt attaisnotos izdevumus par iemaksām privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanas ar līdzekļu uzkrāšanu prēmiju maksājumus, kas abi kopā nepārsniedz 10% no fiziskās personas gada apliekamā ienākuma, bet ne vairāk kā 4 000 eiro gadā. Turklāt, ja iemaksas par darbinieku veic darba devējs, darba devēja veiktās iemaksas ir ieskaitāmas darbinieka darba ienākumos,  bet nosakot darbinieka ar algas nodokli apliekamo ienākumu, šīs iemaksas atskaita no ienākuma, ievērojot Likumā noteiktos ierobežojumus."